AMOS2

Först och främst ingår en femårsuppföljning av de ungdomar som blev opererade i AMOS-studien. Studiepersonal kommer att under en begränsad tid möte samtliga ungdomar för att följa upp resultatet vad gäller viktnedgång, livskvalitet mm.

Samtidigt ska 50 ungdomar mellan 13-16 år inkluderas i en jämförande och kontrollerad studie där de slumpvis ska delas in i två grupper. Den ena gruppen kommer att opereras med gastric bypass av en och samma kirurg. Den andra gruppen (kontrollen) kommer att erbjudas intensiv medicinsk behandling med en LCD-diet och täta besök på specialistklinik.

I AMOS 2 ingår också en grupp ungdomar (13-18 år), som inte ingår i studien, men som kan opereras om särskilda kliniska skäl föreligger, dessa kommer också följas upp noggrant.

Så här har målsättningen specificerats:

Att optimera interventioner vid svår fetma hos patientgruppen 13–18 år, specifikt:

a. Att i en randomiserad kontrollerad studie klargöra ev. vinster med omedelbar obesitaskirurgi jämfört med livsstilsintervention följd av kirurgi tidigast vid 18 års ålder.

b. Att noggrant karakterisera varje patient pre-, peri- och postoperativt och korrelera detta till utfall i korta och långa perspektivet.

c. Att definiera optimalt postoperativt omhändertagande och tillskottsbehandling utifrån det faktum att dessa patienter i de flesta fall inte är färdigutvecklade, varken psykiskt eller fysiskt.

d. Att genomföra långtidsuppföljning av de patienter som deltagit i AMOS-studien och i den studie som nämns i (a), med avseende på hälsa, livskvalitet och ev. bieffekter

Att implementera en fungerande nationell struktur för enhetligt omhändertagande av patientgruppen 13-18 år med svår fetma, specifikt:

a. Att upprätta rutiner och utveckla instrument för bedömning av patienter enligt samma kriterier vid samtliga ingående centra.

b. Att upprätta rutiner och kanaler för gemensam vidareutbildning av personal och utbyte av erfarenheter mellan olika centra.

c. Att med ett systematiskt arbetssätt utvärdera utfallet av nya behandlingar.  

d. Att definiera en optimal vårdkedja, från närsjukvård till specialister och kirurger och tillbaka till närsjukvården, och att implementera denna på ett nationellt plan.  

e. Att tillsammans med samarbetspartners från näringslivet prova ut nya strategier för traditionell behandling

f. Att utveckla en för ungdomar anpassad applikation för kommunikation, information och positiv återkoppling av behandlingsresultat