Bakgrund

Förekomsten av barnfetma har ökat markant de senaste 35 åren och idag är cirka 3% av alla barn i lågstadiet definitionsmässigt feta. Vi vet också att barn som är feta i 10-årsåldern kommer att förbli det upp i vuxen ålder. Konsekvenserna blir bland annat att de kan drabbas av följdsjukdomar som typ 2-diabetes, hjärt-kärlsjukdomar, cancer mm. Fetman ger också en social utsatthet och inte minst kan livet förkortas1.

Fetma hos barn är notoriskt svårbehandlat och kräver dels stort engagemang av barnets familj och dels mycket resurser från samhällets sida. Resultatet av konservativ behandling med diet och motion har hittills varit nedslående. 

Tidiga studier med en operativ behandling var också nedslående, men allt eftersom tekniken och kunskapen inom området utvecklats har resultaten blivit allt bättre. För vuxna och ungdomar ner till 18 års åldern har obesitaskirurgi nu etablerats, som den enda behandlingen som kan påvisa långsiktigt goda resultat beträffande både viktnedgång och revision av komplicerande sjukdomar som exempelvis typ 2-diabetes (se SOS-studien2). Dessutom har man påvisat liten komplikationsrisk i samband med operationen.

Uppmuntrad av de goda resultaten hos vuxna genomfördes mellan 2007 och 2009 en studie i Göteborg, där 81 ungdomar i åldern 13-18 år opererades med gastric bypass. De hade ett BMI, som varierande mellan 36-69 kg/m2. Resultatet kan jämföras med motsvarande utfall i studier på obesa vuxna.

Detta har nu lett till att ett nytt forskningsprojekt initierats, som har som syfte att få fram behandlingsriktlinjer tänkta att fungera oavsett vart i landet ungdomarna bor.

nästa sida kan du läsa mera om projektet och vill du komma i kontakt med studieledningen finns det ett kontaktformulär du kan fylla igenom att klicka på den här länken.

1 Läs mera i kommentaren av Maria Magnusson m fl. Läkartidningen 2013;110:CCHY.
2 Läs mera i Lena Carlsson m fl. N Engl J Med 2012;367:695-704 (remission av diabetes). Lars Sjöström m fl. N Engl J Med 2007;357:741-52 (långtidseffekt på vikt och lägre dödlighet).